Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website van Harm Stuut Makelaardij, https://stuutmakelaardij.nl, hierna te noemen: site, wordt door Harm Stuut Makelaardij, hierna te noemen: Makelaardij, uitdrukkelijk afgewezen.

Alhoewel de makelaardij zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De Makelaardij aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto`s, illustraties, grafisch materiaal, logo`s, zijn in eigendom of licentie bij de Makelaardij en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Makelaardij.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de Makelaardij, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. De Makelaardij kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De Makelaardij geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.