Privacyverklaring Harm Stuut Makelaardij

Dit is de privacyverklaring van Harm Stuut Makelaardij, Halteweg 2B, 9677 RH Heiligerlee, hierna verder te noemen de “Makelaar”, “wij” of “ons”. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

De Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden

 

Klanten

Indien u ons inschakelt voor de bemiddeling bij de verkoop of verhuur van een woning , verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 

•   uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;

•   de omschrijving en de kenmerken van de woning zoals oppervlakte, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, de vraagprijs of huurprijs, enzovoort;

•   uw burgerlijke staat;

•   een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin de foto en het BSN-nummer onherkenbaar / onleesbaar worden gemaakt.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verkoop of verhuur van uw woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

 

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om de identiteit van onze klanten vast te stellen aan de hand van een origineel legitimatiebewijs en om vervolgens de relevante  gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan. Wij maken de foto onherkenbaar om misbruik te voorkomen.

 

Indien u ons inschakelt voor de bemiddeling bij aankoop of aanhuur van een woning, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 

•   uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;

•   het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;

•   een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin het BSN-nummer en foto onleesbaar / onherkenbaar worden gemaakt;

•   indien u geïnteresseerd bent in een woning kunnen wij u verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken waarom de verkoper of verhuurder vraagt zoals loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaring of een uittreksel uit het bevolkingsregister;

•   nadat u een woning heeft gekocht of gehuurd: uw nieuwe adres en de transactiegegevens.

 

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het zoeken en aankopen of huren van een woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

 

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om de identiteit van onze klanten vast te stellen aan de hand van een origineel legitimatiebewijs en om vervolgens de relevante  gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan. Wij maken de foto onherkenbaar om misbruik te voorkomen.

 

Betalingsgegevens

 

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die de Makelaar verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

 

Potentiële klanten

Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden zoekformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:

 

•   naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

•   het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;

•   het tijdstip waarop u het formulier heeft ingevuld.

 

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

 

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Wij kunnen uw e-mailadres verder gebruiken om u af en toe te informeren over onze dienstverlening of over marktontwikkelingen en acties, waarvan wij denken dat deze informatie relevant voor u kan zijn. Indien u eerder een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u deze informatie op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het zoekformulier op onze website of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om informatie aan u te versturen, en dit alleen doen indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

 

Analyse Websitebezoekers

Wij verwerken geen  analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, b.v. via cookies. Op onze website worden geen cookies geplaatst of het IPadres van de bezoeker opgeslagen.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

Kopie paspoort
Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht op grond van de Wwft.

 

Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

 

Met wie delen wij uw gegevens?
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

•   onze softwareoplossingen (bijvoorbeeld via ons CRM-systeem Kolibri en/of Extranet van VKG);

•   het verzorgen van de (financiële) administratie.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wij kunnen uw gegevens daarnaast aan derden verstrekken indien u ons daarom verzoekt. Zo kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een notaris verstrekken indien u overgaat tot aan- of verkoop van een woning.

 

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de opsporingsbeambten in het kader van een (strafrechtelijke) onderzoeken.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a.   Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

b.   Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

c.   Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

d.   In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

e.   Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de artikelen 15 t/m 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

 

Heiligerlee, 15 mei 2018